นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
127476   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553
นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์
นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
นายสิทธิพล ชัยโย
นายสิทธิพล ชัยโย
ประธานสภา อบต.หัวทุ่ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2566 17/03/2566 [กองการคลัง] 20
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1-66 11/01/2566 [กองการคลัง] 19
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/06/2565 [กองการคลัง] 174
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 10/01/2565 [กองการคลัง] 161
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07/03/2565 [กองการคลัง] 202
ประกาศเผยแพร่ งบแสดงฐสนะการและงบอื่น ประจำงบประมาณ 2564 25/10/2564 [กองการคลัง] 152
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบท ขก 1016 - บ้านป่าติ้ว 13/09/2564 [กองการคลัง] 162
ประชาสัมพันธ์ลดพลังงาน 24/06/2563 [สำนักปลัด] 161
ขอส่งรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาในเขตตำบลหัวทุ่ง 16/07/2563 [สำนักปลัด] 163
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่องจำหน่วยครุภัณฑ์ที่เสี่ยมสภาพโดยวิธีเจรจาตกลง 13/08/2564 [กองการคลัง] 156
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/03/2023 : ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2023 : จ้างงานบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหอกระจายข่าว ถึงหน้าบ้านนายบุญหลาย ประสมบูรณ์ บ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากสี่แยกกลางบ้าน ถึงบ้านนายอ่อนจันทร์ ชัยราช บ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างก่อสร้างลงหินคลุกขยายไหล่ทาง สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงนานางกัญญารัตน์ ประเสริฐสวัสดิ์ บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างลงหินคลุกสายข้าง รพ.สต.หัวทุ่ง ถึงบ้านนางสมัย ประเสริฐศิลป์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหัวทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ โดย กองทุนสุขภาพตำบลหัวทุ่ง อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
พระราชาในนิทาน
ต้นไม้ของพ่อ
เพลงพ่อของแผ่นดิน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา


<< มีนาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมจัดหางาน
 • โยธาไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • รับ-ส่ง หนังสือ
 • ธ.ธกส
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมทางหลวง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมสรรพากร
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม