นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
103838   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553
นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์
นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
นายบุญเหลือ กุลสุวรรณ์
นายบุญเหลือ กุลสุวรรณ์
ประธานสภา
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 06/10/2563 [กองการคลัง] 31
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษี 09/01/2562 [กองการคลัง] 34
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่3 10/07/2563 [กองการคลัง] 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากหน้าบ้านนายสุวัฒน์ โม่งชู 01/06/2563 [กองการคลัง] 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากหน้าบ้านนางหนูลิ ทาหา 01/06/2563 [กองการคลัง] 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ให้ผู้ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากไม่ถูกต้อง สามารถขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ณ องค์การบริหารส่ 22/05/2563 [กองการคลัง] 201
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องก่อสร้างร่องระบายน้ำ 19/05/2563 [กองการคลัง] 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ 19/05/2563 [กองการคลัง] 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวแฮสฟัลต์คอนกรีต 13/04/2563 [กองการคลัง] 75
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ้นดินสำหรับปี สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562 17/04/2563 [กองการคลัง] 87
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ (03/01/2562) [หัวหน้าส่วนราชการ] 33
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ (07/01/2562) [สำนักปลัด] 45
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การรายงานการประเมินตนเอง ด่วนที่สุด ( 28 ต.ค. 63 ) ขก 0023.3/ว 27720
้การประชาสัมพันธ์โึีครงการคนละครึ่้ง ด่วนที่สุด ( 26 ต.ค. 63 ) ขก 0023.3/ว27532
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหัวทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ โดย กองทุนสุขภาพตำบลหัวทุ่ง อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
พระราชาในนิทาน
ต้นไม้ของพ่อ
เพลงพ่อของแผ่นดิน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา


<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ออมสิน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมสรรพากร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมทางหลวง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมบัญชีกลาง
 • โยธาไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)