นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
120639   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553
นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์
นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
นายสิทธิพล ชัยโย
นายสิทธิพล ชัยโย
ประธานสภา อบต.หัวทุ่ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/06/2565 [กองการคลัง] 130
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 10/01/2565 [กองการคลัง] 114
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07/03/2565 [กองการคลัง] 151
ประกาศเผยแพร่ งบแสดงฐสนะการและงบอื่น ประจำงบประมาณ 2564 25/10/2564 [กองการคลัง] 119
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบท ขก 1016 - บ้านป่าติ้ว 13/09/2564 [กองการคลัง] 114
ประชาสัมพันธ์ลดพลังงาน 24/06/2563 [สำนักปลัด] 119
ขอส่งรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาในเขตตำบลหัวทุ่ง 16/07/2563 [สำนักปลัด] 112
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่องจำหน่วยครุภัณฑ์ที่เสี่ยมสภาพโดยวิธีเจรจาตกลง 13/08/2564 [กองการคลัง] 109
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 07/04/2564 [กองการคลัง] 120
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 16/02/2564 [กองการคลัง] 123
รายงานเงินสะสม 2565 (10/10/2565) [กองการคลัง] 102
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/11/2022 : ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็็บ ๔ ประตู
18/11/2022 : ซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2022 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : จ้างติดตั้งประตูกระจกวงกบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2022 : จ้างขยายไหล่ทาง สายบ้านนายจำเริญ เพียรคำ ถึง บ้านนางเย็นใจ ยาบ้านทุ่ม บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2022 : จ้างขยายไหล่ทาง สายหน้าวัดจันทร์คำภาวนาราม ถึง ศาลากลางบ้าน บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระดานข่าวทั่วไป
รับขึ้นทะเบียนฯ รับเบี้ยยังชีพ ( อ่าน 115 / ตอบ 1 )
    โดย : สมัย   ประเสริฐศิลป์   เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 : 14:35    ตอบล่าสุด : เจ้าหน้าที่
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหัวทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ โดย กองทุนสุขภาพตำบลหัวทุ่ง อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
พระราชาในนิทาน
ต้นไม้ของพ่อ
เพลงพ่อของแผ่นดิน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา


<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศาลปกครอง
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • รับ-ส่ง หนังสือ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธ.ธกส
 • ธนาคารกรุงไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สถ.จ.ขอนแก่น