นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
120637   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

30/11/2022 : ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็็บ ๔ ประตู
18/11/2022 : ซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2022 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : จ้างติดตั้งประตูกระจกวงกบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2022 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2022 : จ้างขยายไหล่ทาง สายบ้านนายจำเริญ เพียรคำ ถึง บ้านนางเย็นใจ ยาบ้านทุ่ม บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2022 : จ้างขยายไหล่ทาง สายหน้าวัดจันทร์คำภาวนาราม ถึง ศาลากลางบ้าน บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2022 : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 : ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 : จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายวาด ศรีสุบาล ถึงนานายบัวผัน วงค์ษาสุข บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายวาด ศรีสุบาล ถึงนานายบัวผัน วงค์ษาสุข บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนสายหนองทุ่ม-หัวทุ่ง ถึงนานายนาย ข่าทิพย์พาที บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางเจียมจิต บังใบ ถึงนานายมงคล สุขประเสริฐ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายสมสรรค์ สมบูรณ์น้อย ถึงนานางไข่ แก้วคำไสย์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายวาด ศรีสุบาล ถึงนานายบัวผัน วงค์ษาสุข บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2022 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2022 : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง