นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
108911   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) 

ลงข่าว : 02/02/2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

---------------------------------

                   ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่อยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ในการนี้  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น  สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่  และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง  จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy)  ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล  และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังคมทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไปทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

             นายไพโรจน์    ภูศรี                                                                               
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งเข้าชม : 25